praktijkgeit.jpg lien.jpg praktijk-3.jpg praktijk-1.jpg bart-en-stag.jpg annelies_1.jpg maren-en-baby.jpg bart-en-jordy3.jpg michiel-en-bram-kleur.jpg bart-en-jordy2.jpg anthea-en-finn-in-kleur.jpg praktijk-2.jpg

Grote Mensen


Vossenberg 1 Team

Telefoon nummer

Welke aandoeningen behandelen wij?

Enerzijds behandelt een deel van ons team volwassenen met o.a. rug- en nekklachten via manueel therapeutische technieken.

Voorts binnen deze volwassenenpopulatie behandelen we ook sportletsels, prenatale voorbereidende zwangerschapsoefeningen en aansluitende postnatale revalidatie en begeleiden we mensen via bewegings- en houdingsconsulentie (rugschool, slaapschool, poetsschool, bureauschool…)
Tevens behandelen we jongvolwassenen en volwassenen met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (o.a. CVA, volwassenen met cerebrale parese, spina bifida, spierziekten…)

Anderzijds behandelt het grootste deel van ons team baby’s en kinderen met o.a.

 1. aangeboren of verworven cerebrale parese (CP: ataxie, athetose, spastische hypertonieën met monoplegie, hemiplegie, diplegie, quadriplegie…)
 2. neuromotorische aandoeningen zoals spina bifida, erbse parese…
 3. spieraandoeningen zoals musculaire torticollis, mitochondriale myopathie…
 4. psychomotorische aandoeningen zoals evenwichts- en coördinatiestoornissen, (motorische) dyspraxie
 5. ontwikkelingssyndromen die een (neuro)motorische component kunnen bevatten zoals Syndroom van Down, Angelmannsyndroom, KBG-syndroom, Syndroom van Pierre-Robin, Moebiussyndroom, Syndroom van Hurler, Syndroom van Aicardie, Syndroom van Rubinstein-Taybi, Syndroom van Klinefelter, Syndroom van Ehlers-Danlos, Syndroom van Peno-Shokeir, Syndroom van Schwartz-Jampel, Syndroom van Beckwitt-Wiedemann…
 6. (neuro)motorische ontwikkelingsvertraging na ernstige ziekte zoals ruggenmergontsteking, cardiale pathologieën, pulmonale pathologieën, stofwisselingsziekten, tijdens en na oncologische behandelingen…
 7. taal-, spraak- en leerstoornissen (uitspraak, spelling, aandacht- en concentratie, reken- en leesstoornissen, dyslexie, dyscalculie…)
 8. handvaardigheids-, selectiviteits- en manipulatieve problemen tijdens activiteiten van het dagelijks leven (A.D.L.)
 9. schrijfproblemen

Babytherapie, meer speciefiek de observatie, evaluatie en behandeling van baby's, is onze specialiteit en grote uitdaging. Hiermee bedoelen we ook het effectief stimuleren en fasciliteren van neuro- en psychomotorische vaardigheden van de baby. En dit zowel van de "geretardeerde" baby (= normale onwikkeling die wat trager verloopt) als van de "pathologische" baby (= ontwikkeling met medisch probleem)

Hoe en op welke manier behandelen we deze aandoeningen?

A. Allereerst steeds via een op voorhand vastgelegde afspraak (contact)

B. Wij werken organisatorisch o.a. met een flexibel systeem van therapeuten m.a.w. afhankelijk van de aandoening en afhankelijk van de patiënt is het mogelijk dat we de patiënt behandelen met één of meerdere therapeuten, zowel in één sessie als in een hele behandelingsreeks.
Vanzelfsprekend werkt elke therapeut steeds aan dezelfde therapiedoelen, maar niet steeds via dezelfde oefeningen. Dus het is mogelijk dat U meerdere therapeuten zal ontmoeten tijdens een behandelingsduur die steeds de vereiste therapiekennis en goede dossierkennis hebben.
Een praktisch voordeel voor jullie is dat u of uw kind niet afhankelijk bent/is van 1 therapeut, hetgeen continuïteit garandeert tijdens ziekte, congressen, cursussen of verlof van die therapeut.
Ook is het mogelijk dat u tijdens de behandelingsduur uw afspraak van een bepaalde dag, op bepaald uur bij bepaalde therapeut moet annuleren, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden.
Wij kunnen dan vaak wel een andere afspraak vastleggen op diezelfde dag bij een andere therapeut wanneer een patiëntje op zijn beurt vb. door ziekte heeft geannuleerd.
Dit flexibel systeem is vaak ook erg leuk voor de kinderen die hierdoor een heel gevarieerd aanbod krijgen van therapeuten, van oefeningen…wel steeds goed gestructureerd en rekening houdend met het verloop van behandelingsproces.
Voordelen voor ons zijn dat tijdens ons regelmatig teamoverleg meerdere therapeuten uw situatie kennen en er dus een breder multidisciplinair overleg mogelijk is.
Deze werkwijze is steeds bespreekbaar en aanpasbaar.
Zo is het vanzelfsprekend dat vb. een patiëntje met gedragsproblemen en soms weinig coöperatief is, slechts 1 therapeut ter begeleiding kan krijgen.
Buiten een flexibel systeem kan men ook steeds opteren voor een vast systeem, m.a.w. men kiest steeds voor vaste dagen en vaste uren. Dit systeem kan voor sommige ouders of kinderen ook wenselijk zijn.
Onze dynamische praktijkstructuur laat dit dus ook mogelijk zijn.

C. Vroeger werkten wij met een witte praktijkshort.
Dit enerzijds om hygiënische redenen (sommige kinderen vertonen veel slijmproductie, hoesten en niezen onverwacht, hebben na schooltijd soms vuile voetjes, handjes…) en anderzijds o.w.v. onze aanvankelijke praktijkvisie hieromtrent.
Het dragen van een witte short en het begeleiden van kinderen leek misschien contradictorisch maar volgens onze visie leerden de kinderen op deze manier om te gaan met “een witte jas“ op een speelse, leuke, aangename en stimulerende wijze en associërden zij niet steeds “een witte jas” met "vervelende" onderzoeken, behandelingen, pijn,…
Na enkele oefensessies bij de kinesist met ”de witte jas” was een volgend dokters- of ziekenhuisbezoek beslist beter meegevallen voor het soms angstige kind.
Maar momenteel werken wij steeds met een praktijk-T-shirt of -trui, waarop ons praktijklogo en -website-adres vermeld staat. Dit enerzijds om het teamaspect te benadrukken en anderzijds om de mogelijke afstand tussen therapeut-kind-ouder-grootouder...minimaal te houden. Wij ervaren nu dat de ansgtige baby hierop toch wel beter reageert.

D. Wij gebruiken kinesitherapeutische technieken zoals
mobilisaties, rekkingen, manipulaties, electrotherapie, actieve oefentherapie naar mobiliteit, kracht en selectiviteit, trainingstherapie naar stabilisatie, evenwichts- en propriopceptietraining, houdingscorrectie…
Tijdens onze kinderkinesitherapeutische behandelingen gebruiken wij vooral de NDT-Bobathbenadering met tonusnormalisatie, stimulatie en fascilitatie van leeftijdsadequate houdingen en bewegingen, handling, steeds rekening houdend met normale, vertraagde en pathologische houdings- en bewegingspatronen, positioneringen…
Ouderinstructie en –begeleiding naar handling en positionering buiten de therapie is een belangrijk deel van onze begeleiding.
Ook psychomotorische technieken van coördinatie-, evenwicht- en selectiviteitstraining worden aangewend als ook oefeningen voor aandacht en concentratie, schrijfmotoriek, handvaardigheid, ruimtelijk-visueel inzicht, ooghandcoördinatie,…
Ook onze logopedische en ergotherapeutische technieken bestaan uit een ruim aanbod en verlopen ook steeds in samenspraak met andere leden van het multidisciplinair team.
Een kind kan bijvoorbeeld leren schrijven bij de ergotherapeute, beter leren lezen bij de logopediste en beter leren stappen bij de kinderkinesitherapeut. Ons team heeft ook een kinderpsychologe die kinderen en hun ouders kan bijstaan bij alle facetten van ontwikkelingsstoornissen. Tevens doet zij onderzoek naar intelligentie, concetratie, geheugen en leerbaarheid.

Het therapieplan wordt naar noodzaak multidisciplinair opgesteld en continu geëvalueerd.

E. Continue evaluatie is deel van onze benadering: elke behandeling zal de therapeut met de patiënt, kind en ouder de evolutie bespreken en evalueren. Vooral bij baby’s en jonge kinderen is dit van uiterst groot belang vermits de ontwikkeling van een kind sterk gevarieerd kan verlopen.

F. Wij werken met “minimum-behandelingsfrequenties”, bewust zijnde van het vaak hedendaags druk gezinsleven en rekening houdend met de noodzaak aan vrije tijd en hobby’s, tijd voor gezin, huiswerk…
Wij zullen steeds in team bepalen welke frequentie voor welk kind en welke aandoening voor ons noodzakelijk is, in samenspraak met de voorschrijvende arts, de patiënt, het kind en de ouders.

G. Wij werken niet “rond de kerktoren” maar wel steeds samen met een breed netwerk van huisartsen, geneesheerspecialisten, universitaire centra en ziekenhuizen, opleidingscentra, MPI’s, scholen, thuishulp…
Wij zullen ons ook steeds up-to-date houden door het frequent volgen van studiedagen, specialisatiecursussen, congressen in binnenland en buitenland…om zo evidence-based mogelijk te kunnen begeleiden.

H. Wij werken steeds tijdens weekdagen en niet in het weekend (tenzij de medische toestand van de patiënt dit vereist, vb. ademhalingskinesitherapie bij een acute longontsteking)

I...mens veel voldoening ervaren wij in ons team als we patiënten, kinderen en ouders tevreden onze praktijk zien verlaten.
Nochtans is niet elke aandoening, beperking of handicap even makkelijk om mee te leven, zowel voor de patiënt als voor zijn familie.

Grote Mensen


Vossenberg 1 Team

Telefoon nummer

Welke aandoeningen behandelen wij?

Enerzijds behandelt een deel van ons team volwassenen met o.a. rug- en nekklachten via manueel therapeutische technieken.

Voorts binnen deze volwassenenpopulatie behandelen we ook sportletsels, prenatale voorbereidende zwangerschapsoefeningen en aansluitende postnatale revalidatie en begeleiden we mensen via bewegings- en houdingsconsulentie (rugschool, slaapschool, poetsschool, bureauschool…)
Tevens behandelen we jongvolwassenen en volwassenen met neurologische en neuromusculaire aandoeningen (o.a. CVA, volwassenen met cerebrale parese, spina bifida, spierziekten…)

Anderzijds behandelt het grootste deel van ons team baby’s en kinderen met o.a.

 1. aangeboren of verworven cerebrale parese (CP: ataxie, athetose, spastische hypertonieën met monoplegie, hemiplegie, diplegie, quadriplegie…)
 2. neuromotorische aandoeningen zoals spina bifida, erbse parese…
 3. spieraandoeningen zoals musculaire torticollis, mitochondriale myopathie…
 4. psychomotorische aandoeningen zoals evenwichts- en coördinatiestoornissen, (motorische) dyspraxie
 5. ontwikkelingssyndromen die een (neuro)motorische component kunnen bevatten zoals Syndroom van Down, Angelmannsyndroom, KBG-syndroom, Syndroom van Pierre-Robin, Moebiussyndroom, Syndroom van Hurler, Syndroom van Aicardie, Syndroom van Rubinstein-Taybi, Syndroom van Klinefelter, Syndroom van Ehlers-Danlos, Syndroom van Peno-Shokeir, Syndroom van Schwartz-Jampel, Syndroom van Beckwitt-Wiedemann…
 6. (neuro)motorische ontwikkelingsvertraging na ernstige ziekte zoals ruggenmergontsteking, cardiale pathologieën, pulmonale pathologieën, stofwisselingsziekten, tijdens en na oncologische behandelingen…
 7. taal-, spraak- en leerstoornissen (uitspraak, spelling, aandacht- en concentratie, reken- en leesstoornissen, dyslexie, dyscalculie…)
 8. handvaardigheids-, selectiviteits- en manipulatieve problemen tijdens activiteiten van het dagelijks leven (A.D.L.)
 9. schrijfproblemen

Babytherapie, meer speciefiek de observatie, evaluatie en behandeling van baby's, is onze specialiteit en grote uitdaging. Hiermee bedoelen we ook het effectief stimuleren en fasciliteren van neuro- en psychomotorische vaardigheden van de baby. En dit zowel van de "geretardeerde" baby (= normale onwikkeling die wat trager verloopt) als van de "pathologische" baby (= ontwikkeling met medisch probleem)

Hoe en op welke manier behandelen we deze aandoeningen?

A. Allereerst steeds via een op voorhand vastgelegde afspraak (contact)

B. Wij werken organisatorisch o.a. met een flexibel systeem van therapeuten m.a.w. afhankelijk van de aandoening en afhankelijk van de patiënt is het mogelijk dat we de patiënt behandelen met één of meerdere therapeuten, zowel in één sessie als in een hele behandelingsreeks.
Vanzelfsprekend werkt elke therapeut steeds aan dezelfde therapiedoelen, maar niet steeds via dezelfde oefeningen. Dus het is mogelijk dat U meerdere therapeuten zal ontmoeten tijdens een behandelingsduur die steeds de vereiste therapiekennis en goede dossierkennis hebben.
Een praktisch voordeel voor jullie is dat u of uw kind niet afhankelijk bent/is van 1 therapeut, hetgeen continuïteit garandeert tijdens ziekte, congressen, cursussen of verlof van die therapeut.
Ook is het mogelijk dat u tijdens de behandelingsduur uw afspraak van een bepaalde dag, op bepaald uur bij bepaalde therapeut moet annuleren, bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden.
Wij kunnen dan vaak wel een andere afspraak vastleggen op diezelfde dag bij een andere therapeut wanneer een patiëntje op zijn beurt vb. door ziekte heeft geannuleerd.
Dit flexibel systeem is vaak ook erg leuk voor de kinderen die hierdoor een heel gevarieerd aanbod krijgen van therapeuten, van oefeningen…wel steeds goed gestructureerd en rekening houdend met het verloop van behandelingsproces.
Voordelen voor ons zijn dat tijdens ons regelmatig teamoverleg meerdere therapeuten uw situatie kennen en er dus een breder multidisciplinair overleg mogelijk is.
Deze werkwijze is steeds bespreekbaar en aanpasbaar.
Zo is het vanzelfsprekend dat vb. een patiëntje met gedragsproblemen en soms weinig coöperatief is, slechts 1 therapeut ter begeleiding kan krijgen.
Buiten een flexibel systeem kan men ook steeds opteren voor een vast systeem, m.a.w. men kiest steeds voor vaste dagen en vaste uren. Dit systeem kan voor sommige ouders of kinderen ook wenselijk zijn.
Onze dynamische praktijkstructuur laat dit dus ook mogelijk zijn.

C. Vroeger werkten wij met een witte praktijkshort.
Dit enerzijds om hygiënische redenen (sommige kinderen vertonen veel slijmproductie, hoesten en niezen onverwacht, hebben na schooltijd soms vuile voetjes, handjes…) en anderzijds o.w.v. onze aanvankelijke praktijkvisie hieromtrent.
Het dragen van een witte short en het begeleiden van kinderen leek misschien contradictorisch maar volgens onze visie leerden de kinderen op deze manier om te gaan met “een witte jas“ op een speelse, leuke, aangename en stimulerende wijze en associërden zij niet steeds “een witte jas” met "vervelende" onderzoeken, behandelingen, pijn,…
Na enkele oefensessies bij de kinesist met ”de witte jas” was een volgend dokters- of ziekenhuisbezoek beslist beter meegevallen voor het soms angstige kind.
Maar momenteel werken wij steeds met een praktijk-T-shirt of -trui, waarop ons praktijklogo en -website-adres vermeld staat. Dit enerzijds om het teamaspect te benadrukken en anderzijds om de mogelijke afstand tussen therapeut-kind-ouder-grootouder...minimaal te houden. Wij ervaren nu dat de ansgtige baby hierop toch wel beter reageert.

D. Wij gebruiken kinesitherapeutische technieken zoals
mobilisaties, rekkingen, manipulaties, electrotherapie, actieve oefentherapie naar mobiliteit, kracht en selectiviteit, trainingstherapie naar stabilisatie, evenwichts- en propriopceptietraining, houdingscorrectie…
Tijdens onze kinderkinesitherapeutische behandelingen gebruiken wij vooral de NDT-Bobathbenadering met tonusnormalisatie, stimulatie en fascilitatie van leeftijdsadequate houdingen en bewegingen, handling, steeds rekening houdend met normale, vertraagde en pathologische houdings- en bewegingspatronen, positioneringen…
Ouderinstructie en –begeleiding naar handling en positionering buiten de therapie is een belangrijk deel van onze begeleiding.
Ook psychomotorische technieken van coördinatie-, evenwicht- en selectiviteitstraining worden aangewend als ook oefeningen voor aandacht en concentratie, schrijfmotoriek, handvaardigheid, ruimtelijk-visueel inzicht, ooghandcoördinatie,…
Ook onze logopedische en ergotherapeutische technieken bestaan uit een ruim aanbod en verlopen ook steeds in samenspraak met andere leden van het multidisciplinair team.
Een kind kan bijvoorbeeld leren schrijven bij de ergotherapeute, beter leren lezen bij de logopediste en beter leren stappen bij de kinderkinesitherapeut. Ons team heeft ook een kinderpsychologe die kinderen en hun ouders kan bijstaan bij alle facetten van ontwikkelingsstoornissen. Tevens doet zij onderzoek naar intelligentie, concetratie, geheugen en leerbaarheid.

Het therapieplan wordt naar noodzaak multidisciplinair opgesteld en continu geëvalueerd.

E. Continue evaluatie is deel van onze benadering: elke behandeling zal de therapeut met de patiënt, kind en ouder de evolutie bespreken en evalueren. Vooral bij baby’s en jonge kinderen is dit van uiterst groot belang vermits de ontwikkeling van een kind sterk gevarieerd kan verlopen.

F. Wij werken met “minimum-behandelingsfrequenties”, bewust zijnde van het vaak hedendaags druk gezinsleven en rekening houdend met de noodzaak aan vrije tijd en hobby’s, tijd voor gezin, huiswerk…
Wij zullen steeds in team bepalen welke frequentie voor welk kind en welke aandoening voor ons noodzakelijk is, in samenspraak met de voorschrijvende arts, de patiënt, het kind en de ouders.

G. Wij werken niet “rond de kerktoren” maar wel steeds samen met een breed netwerk van huisartsen, geneesheerspecialisten, universitaire centra en ziekenhuizen, opleidingscentra, MPI’s, scholen, thuishulp…
Wij zullen ons ook steeds up-to-date houden door het frequent volgen van studiedagen, specialisatiecursussen, congressen in binnenland en buitenland…om zo evidence-based mogelijk te kunnen begeleiden.

H. Wij werken steeds tijdens weekdagen en niet in het weekend (tenzij de medische toestand van de patiënt dit vereist, vb. ademhalingskinesitherapie bij een acute longontsteking)

I...mens veel voldoening ervaren wij in ons team als we patiënten, kinderen en ouders tevreden onze praktijk zien verlaten.
Nochtans is niet elke aandoening, beperking of handicap even makkelijk om mee te leven, zowel voor de patiënt als voor zijn familie.